Den radikala fantasin

ISBN: 9171731911


Nancy Fraser, amerikanska filosof, har under de senaste decennierna markerat sig som en ledande feministisk politisk teoretiker.


Jag har nyligen läst hennes bok "Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande" vilken innehåller ett antal uppsatser som granskar Foucaults och Habermas bidrag till en kritisk samhällsteori och hon analyserar »behovstolkningens politik» i välfärdsstaten. Vidare undersöks samspelet mellan olika typer av offentligheter i den demokratiska processen. 1990-talets identitetspolitik underkastas en skarp kritik och Fraser skisserar en teori om social rättvisa där socioekonomisk omfördelning och kulturellt erkännande betraktas som två komplementära aspekter.

Institutionaliserade normmönster
Kultur tar förvisso en ganska liten plats i Frasers teoretiserande och när det används är det anpassat efter ett särskilt syfte, nämligen utveckling av en utökad rättsteori där erkännandepolitik integreras med rättighetsfrågor och representationsproblematik. Frasers intresserar sig alltså för kultur endast i den mån den fungerar som ett medel för orättvisa. För det ändamålet betraktar hon kulturfenomen som institutionaliserade normmönster som reglerar social samverkan. När dessa mönster är hierarkiska blir följden att de hämmar vissa aktörer från möjligheten att handla likställt med andra. Detta är enligt Fraser själva definitionen av orättvisa i allmänhet - och av misskännande i synnerhet.

Misskännande och statusunderordning
Fraser talar om bristen på erkännande i termer av statusunderordning. Att bli misskänd innebär följaktligen att man förnekas ställning som jämlik part i det sociala livet vilket sker genom institutionaliserade hierarkier av kulturella normer. Hon betraktar därför orättvisor till följd av misskännande som annorlunda än dem som följer bristande materiell fördelning, genom att de har sina rötter i samhällets statusordning i stället för i den ekonomiska strukturen. Den aspekten av kultur, som ett medel för att utveckla statushierarkier, är Frasers huvudsakliga inriktning. Poängen med kulturell analys i förhållande till de aspekter hon studerar är att förstå hur institutionaliserade normer förankrar ojämlika möjligheter för social medverkan.

Attityder och rättvisa
Även om Fraser forskning kan tyckas begränsad ur en kulturanalytisk synpunkt ser jag intressanta och viktiga poänger i hennes tankegångar, särskilt i förhållande till mina egna undersökningar som bland annat belyser estetiska föreställningar om kultur i förhållande till socialt, kulturellt och ekonomiskt underordnade kategorier av människor. Inte minst kan Frasers erkännandeperspektiv belysa processer där kulturella framställningar filtreras ner till vardagslivet där de påverkar attityder och hierarkiska normmönster. Nancy Fraser själv menar att det är möjligt att analysera processer genom vilka sådana framställningar påverkar människors självförståelse, hur de modulerar deras syn på vad som är rättvist och ger ett hårfint avtryck på den politiska offentligheten (se intervju i Arena).

/Helena

Etnologisk textverkstad

I veckan bär det av till Nynäshamn för deltagande i en "nationell etnologisk textverkstad". Där får doktorander och handledare möjlighet att dryfta avhandlingsprojekt i ett större sammanhang än bland de närmast sörjande på hemmainstitutionen.

Jag ser fram emot denna tillställning eftersom jag mest färdats mellan destinationerna Lund, Halmstad och Knäred (som alltså är mitt undersökningsobjekt) på sistone. Det känns som att det är dags för nya intryck. Logi är inbokat på Skärgårdshotellet som i sin reklam för anläggningen lockar med att "havet lugnar och havet höjer tanken". Det låter lovande liksom följande påstående:

"Maten har en tydlig skärgårdsprägel med fisk som självklart alternativ på menyn. Fördelen med fisk, förutom att det är gott, är att man blir lagom mätt och kan koncentrera sig hela eftermiddagen också. Dessutom sägs det att man blir klok…"

Fisk är gott. Mums! Synd att vi missar räkaftonen...

Tyvärr missar min handledare hela tillställningen. Hans son har oturligt nog brutit benet i slalombacken under påsken och grabben behöver hjälp med... ja allt, stackarn. Jag har dyrt och heligt försäkrat att jag och kollegan Karin klarar oss utan "förkläde" i Nynäshamn och att vi säkert blir väl omhändertagna och tillbakaskickade till Lund i erforderligt skick med nya kloka infallsvinklar på våra forskningsprojekt i bagaget. Om vi inte virrar bort oss i Stockholm under helgen förstås...

/HELENA

Forskningen och Farmville

Vad är det som gör att jag vissa dagar tappar koncepterna när det gäller forskningsdisciplinen och hemfaller åt banala nöjen som att spela Farmville?

Jag misstänker att detta fenomen har att göra med behovstillfredställelse på något plan. Forskningen är en långsam, motsträvig och svåröverblickbar process, produktionen går emellanåt i snigeltempo. Behovet av att se konkreta, omedelbart resultaten blir sällan tillfredställt.

Farmville å andra sidan erbjuder omedelbar behovstillfredställelse, relativt sett. Att odla ett fält med vete eller äggplantor tar några sekunder och inom något dygn är det dags att skörda. När detta är gjort får man belöningar i "experience points" och "farmville coins". Är man riktigt ihärdig i sitt odlande får man bonusar och "ribbons" (priser). Det känns bra och man blir glad varje gång man tar sig upp en "level" (nivå).

Forskningsarbetet renderar inte samma omedelbara lycka. Priser och bonusar duggar inte precis tätt på doktorandnivå. Dem kan man eventuellt åtnjuta i ett senare skede. Belöningar består i huvudsak av en och annan positiv kommentar från handledaren, att få en artikel publicerad eller känslan att ha gjort ett gott dagsverke. Denna känsla infinner sig dock ganska sällan på grund av alla administrativa påbud, direktiv och uppmaningar som läggs åvanpå den kreativa processen som en blöt filt.

Moving up!
Levelsystemet existerar förvisso även i doktorandvärlden. Första året får man klara sig på utbildningsbidrag, sedan går man upp ett lönesteg. Efter ett visst antal poäng under doktorandutbildningen går man upp ytterligare ett lönesteg och till sist når man ett tredje och sista steg. Därefter kommer belöningen i form av en doktorshatt och ett betyg för den färdigproducerade avhandlingen.

I Farmville kan man ta sig upp en level på ungefär en vecka. Låter man bli att mjölka korna eller klippa fåren händer inget särskilt utom att man går miste om points och coins. Grödorna ser förvisso  ledsna och vissna ut om man glömmer att skörda i tid, men det är å andra sidan lätt att så nya. Struntar man i att göra sitt fältarbete i forskningsprojektet går man inte bara miste om points och coins, man saknar även insamlad empiri att grunda forskningshypoteserna på. Detta är definitivt allvarligare då man i detta fall inte har något underlag för sin avhandling.

Fältarbete är roligt och spännande. Man träffar intressanta människor att intervjua, utbyta erfarenheter och kontakter med. I Farmville skaffar man sig nya grannar och utbyter gåvor, hjälper varandra med gödsling och stallbyggen. Det går definitivt enklare. Snabbt och lätt "addar" man en ny granne via Facebook och så är relationen igång. Kontakterna i forskningsprocessen är något mer komplicerade att etablera.

Tidsfördriv
Farmville är beroendeframkallande just på grund att sin enkla struktur, sina klara förutsättningar och sitt belöningssystem. Alla kan spela, även barn, så jag har hela familjer som grannar. Detta har då och då fått konsekvenser i umgänget när det bara finns en dator att tillgå och alla behöver skörda samtidigt. En turordning till datorn har dock löst dilemmat. Liknande problem kan uppstå i doktorandkollektivet när endast en speciell bok finns att tillgå som alla behöver samtidigt. Även här brukar problemet lösas enligt turordningsprincipen.

Så vad är då bäst - forskningen eller Farmville? Jag måste säga forskningen. Trots trögheten, prestationsångesten och motsträvigheten ger arbetet med projektet i förlängningen så oändligt mycket mer än den kortvariga glädjen över experience points och belöningar i Farmville. Emellanåt är spelet ett bra tidsfördriv för att rensa hjärnan även om det är en tämligen trivial och meningslös sysselsättning egentligen. Skräpmat för själen. Men å andra sidan kan man inte äta gröt och spenat jämt! ;-)

/Helena


Tips!
Se mina kollegor Charlotte Hagström och Jessica Enevolds projekt:

Gaming Moms – Time, Play and Everyday Life


Livet nära döden

Livet nära döden.
Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede.

Doktorsavhandling författad av Eva M Karlsson.
Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2008.RECENSION

 

 

”Livet nära döden”
Detta svåra och känsliga ämne tar sig etnologen Eva M Karlsson an i sin avhandling om vård av obotlig cancersjuka inom den palliativa hemsjukvården. Palliativ vård riktar sig till patienter i livets slutskede och studien bygger på observationer och intervjuer med patienter, anhöriga och vårdpersonal, knutna till ett antal hemsjukvårdsenheter. Författaren analyserar, med utgångspunkt i Randall Collins teori om interaktionsritualer, hur människor samspelar utifrån ett antal situationer i den dagliga vården samt hur makt, solidaritet och status skapas, uttrycks och befästs i dessa möten mellan vårdtagare, anhöriga och personal. Syfte är att, som Karlsson själv uttrycker det; ”visa hur den palliativa hemsjukvården formas, omformas och binds samman i interaktionen mellan vårdens aktörer, samt utforska hur personer anslutna till den palliativa hemsjukvården konstrueras som individer och patienter i spänningen mellan normativa föreställningar om vad en patient är eller bör vara och tron på individen som ett autonomt subjekt” (19).

 

Denna beskrivning kan låta något torr och avhumaniserad i förhållande till ämnets karaktär. Döden är, som redan nämnts, inget enkelt ämne. Det är ett ämne som förknippas med allvar och omgärdas av olika känslor och föreställningar. Inte minst är döden en realitet vi alla förr eller senare måste förhålla oss till, den egna eller någon annans. Är det möjligt att dö på ett bra sätt? Kan döden vara god?

 

Den palliativa vårdens målsättning är att hjälpa människor till en så god död och en så god avslutning på livet som möjligt. Dess filosofi genomsyras av idéer om helhet, autonomi och delaktighet. Vårdpersonalen ska se till hela människan och ta vara på det friska, inte bara hantera sjukdomen. Vårdens inriktning handlar således om att lindra symtom och öka välbefinnandet och livskvaliteten hos patienterna. Från patienterna, å andra sidan, ställs krav på visst egenansvar och delaktighet i vårdsituationerna, de förväntas också kunna fatta autonoma beslut rörande sin vård och sitt döende. Hur kommer dessa teorier till uttryck i vårdens dagliga praktik? Vilken roll spelar de i vårdens utformning samt för hur vårdpersonal, patienter och anhöriga bemöter och uppfattar varandra? Detta är centrala frågor som Eva Karlsson fokuserar på.

 

Hon visar att ibland är personerna i harmoni med varandra, men ibland hamnar de helt ur rytmen i förhållande till varandras verkligheter. I avhandlingens inledande kapitel får vi till exempel möta fyra sjuksköterskor under vad de kallar en ”stilla stund” – ett tillfälle för reflektion och bearbetning – där de talar om känslor och upplevelser efter en patients död där händelseförloppet inte blev riktigt som de hade tänkt sig. Döden blev i det här fallet inte god enligt sjuksköterskornas uppfattning, eftersom dödsfallet blev oväntat traumatiskt och upprörande. Här förenades inte ideal och verklighet. Denna ekvation tycks dessutom genomgripande svår att få ihop enligt resultaten i Karlssons studie.Det paradoxala döendet
I kapitlet ”Döendets sammanhang”, förklarar författaren bakgrunden till den palliativa vårdens föreställningar om döden och döendets fenomen utifrån Zygmunt Baumans och Tony Walters idealtypologi och modernitetetsbegrepp. Här beskrivs också hur vår syn på döden vuxit fram över tid, samt de paradoxer denna syn rymmer och som även avspeglas i de situationer Eva M Karlsson studerar. Döden är tabu; något vi helst inte ska nämna eller prata om, samtidigt ägnar vi stor energi åt att poängtera det faktum att vi inte talar om döden och anledningarna till att vi inte gör det. Inom den palliativa vården framhävs vikten av att tala om döden, att vara informerad och införstådd med sin sjukdomsbild och dess förlopp samt att planera och fatta individuella, självständiga beslut inför sin förestående död.

 

I avsnittet ”Hela patienten och individen” framgår att information inte bara är viktig för patienten och dess anhöriga, den utgör också en central del i de palliativa vårdteamens arbete. Kunskapsinsamlingen via samtal med anhöriga och patienter samt personal sinsemellan betraktas tillsammans med journaler, rapporter, ronder och vårdplaneringar som vikiga källor för att etablera det positiva bemötande som anses grundläggande för att det multidisciplinära vårdteamet ska kunna tillgodose ”hela” patientens behov.  Det handlar således inte bara om en inhämtning av medicinskt relevanta frågor utan även om andra angelägenheter som för en utomstående skulle kunna uppfattas som rent skvaller, enligt Karlsson.


I kapitlet ”Möten med det annorlunda” tydliggörs hur viljan att praktisera en helhetssyn på patienten emellanåt tenderar att skapa paradoxer. Här visar hon till exempel att personalens intresse för kulturskillnader och inte minst de utbildningar, handböcker och broschyrer som erbjöds i ämnet, snarare bidragit till att befästa patienten som representant för ett kollektiv än som den eftersträvade autonoma individen. En av de patienter Eva M Karlsson berättar om är Bahar, en 52-årig kvinna från Turkiet som vårdas på grund av livmodercancer. Hon blir allt sämre och familjen vill inte att hon ska informeras om hur allvarlig sjukdomen är och att den kommer att leda till döden. På en direkt fråga från Bahar berättar en läkare hur det förhåller sig vilket resulterar i att familjen blir upprörd. När läkaren berättar om händelsen för den övriga personalen beskriver han den som en kulturkrock och framställer förhållningssättet som extremt ovanligt om det skulle röra sig om en svensk familj. Men det visar sig i de diskussioner som följer att sådana ställningstaganden förekommer även i svenska familjer.

 

Författaren konstaterar att när det gäller svenska patienter ses det då som ett individuellt ställningstagande, inte som ett utslag av patientens etniska, nationella eller kulturella tillhörighet. Hon ger också exempel på hur personalen tenderar att ”exotisera” invandrarpatienter och deras familjer genom att beskriva dem som mer spontana, generösa och gästvänliga än svenskar, men också i viss mån besvärligare på grund av just dessa egenskaper. Karlsson menar här att personalens gester, skratt, suckar och stön under berättandet om olika situationer bidrar till att de framställs som barn och betraktas härigenom med viss fördragsamhet och milt överinseende. ’Sedd på detta sätt blir invandrarpatienten inte en fullgod deltagare i vårdsituationen’ (134), skriver hon. Samtidigt kan berättelserna förstås i ett sammanhang där personalen, i den dagliga tillvaron, möts av berättelser om kulturkrockar och problemområden i massmedia. I skenet av dessa kan personalens positiva berättelser ’ses som uttryck för en lojalitet med upptagningsområdet och dess invånare’ (Ibid.) och fungera som en sammanbindande länk till patienterna snarare än som en markering av ”vi” och ”dem”, enligt Karlsson.

 


Sociala kategorier och asymmetri
”Överklasspatienter” och ”vanligt folk” är en annan intressant distinktion som artikuleras i studien. Här handlar kategoriseringarna inte bara om socioekonomisk status utan härleds tydligare till beteenden, gester och vanor. Berättelser om den ”typiske överklasspatienten” framförs till exempel ofta i en negativ, ogillande ton av vårdpersonalen, ofta i kombination med gester och tonfall. Det är den högdragna, förnäma och nedlåtande välbärgade patienten som framställs som överklass, menar författaren, eftersom överklass i sig förknippas med att ta för sig, snobbighet och överlägsenhet gentemot människor som har det sämre ställt. Härigenom kan även de patienter som kategoriseras som överklass hamna i en position som icke fullvärdiga deltagare i situationen, då personalen anser att dessa ska hållas kort och inte ta för stort utrymme.

Återigen möter vi paradoxen i den palliativa vårdens praktik – individen får här inte ge uttryck för sin autonomi och visas ingen eller begränsad solidaritet, på grund av sitt sätt att vara. När välbärgade patienter klassas som vanligt folk görs det däremot utifrån positiva beskrivningar som poängterar likheter med hur folk anses vara generellt. Att som välbärgad patient undvika att framhålla sin socioekonomiska position kan belönas med fördelar i form av positivt bemötande från personalen, visar Eva M Karlsson, medan den så kallade ”överklasspatienten” tillrättavisas och sätts på plats.

Denna asymmetri i vårdsituationerna förklarar Karlsson med hjälp av Randall Collins teori om olika statusgrupper, där exkludering och inkludering snarare bygger på tillhörighet än hierarkier. Maktrelationen här bygger på att kategorier och egenskaper aktiveras i situationer där avstånd eller närhet till måttstocken normalitet aktualiseras. Vidare bygger asymmetrin i interaktionsritualerna på själva uppdelningen vårdgivare-patient, det vill säga ”ordergivare” och ”ordertagare”. Påfallande ofta framstår patienterna i studien som passiva ordertagare medan personalen står för direktiven. Inte minst blir detta tydligt i kapitlet ”Informerad och delaktig” där vi får möta ”bra” och ”besvärliga” patienter och anhöriga. En bra patient (eller anhörig) beskrivs som autonom men håller sig samtidigt inom ramarna för hur personalen vill att de ska bete sig i och utanför vårdsituationerna.

 

Bra patienter beskrivs som pålitliga. Den besvärlige gör inte som personalen tycker och håller sig heller inte inom normerade ramar för hur en patient ska bete sig och uppfattas som opålitlig. Det som av personalen uppfattas som motstånd, ovilja eller brist på insikt hos patienter och anhöriga kan, enligt Karlsson, bero på olika strävanden och skilda fokus. Rimligen kan det också stå som ett uttryck för autonomi, menar hon. Tyvärr fördjupas inte dessa diskussioner i undersökningen och avhandlingen erbjuder därför inte tillfredställande svar ur patientperspektiv då Karlsson i huvudsak gör sina observationer från personalens horisont. I intervjuer med patienter och anhöriga verkar dessutom frågor som berör personalens hållning inte direkt penetreras. Kanske beror det på hänsyn till relationen mellan patienter och personal? Dessa frågor blir hur som helst hängande i luften.

 

 

Strategier och maktspel i praktiken
Ur personalens perspektiv får vi däremot ta del av berättelser om hur olika strategier från både personal och patienter används för att uppnå olika syften och hävda sin rätt. Vi får till exempel möta Erik som tillsammans med sin hustru vill resa utomlands ett halvår, vilket inte uppskattas av personalen. De tycker att vistelsen blir för lång utanför vårdapparatens kontroll och försöker övertala Erik att korta ner resan till tre månader. När argumenten inte biter bokar de in ett återbesök hos läkaren efter vad som anses vara en lagom tidsrymd. Dessutom sker receptförskrivningen så att medicinerna tar slut efter tre månader och Erik måste således återvända hem för att få nya. Erik å sin sida argumenterar att han genom sitt arbete är van att resa och hans resonemang går ut på att resan kommer att göra honom gott. I slutändan viker han sig dock för personalens påtryckningar och håller med om att det kan vara bra att återvända efter tre månader.

Vad har han egentligen för val? Här skulle jag gärna vilja veta mer om hur Erik själv uppfattar situationen och de påtryckningar han utsätts för och det maktövertag som vården praktiserar. Håller han med eller ger han helt enkelt bara upp? Vad anser hans fru? Håller hon med Erik eller står hon på personalens sida? Det får vi inte veta här. Dock påpekar författaren att personalen ofta lierar sig med anhöriga för att bearbeta och övertala patienten när han eller hon inte ”förstår sitt eget bästa”.

 

Personalen anser sig, i rollen som experter, ha större kunskap om vad som är bäst för patienten och legitimerar på så vis användningen av olika knep för att få patienten att göra ”rätt”. Individens frihet och autonomi ifrågasätts och underordnas härigenom vårdapparatens kontroll och struktur. Karlsson menar, som Collins påpekar, att en gemensam rytm skapar trygghet och säkerhet, liksom gemensamma mål och fokus. När deltagarna i situationen går i otakt uppstår inte samma solidaritet och positiva energi som ett samförstånd skulle skapa. Istället blir mötet besvärligt eller frustrerande. Dock existerar det, vilket Karlsson också visar, en gemenskap i frustrationen hos personalen, då de negativa känslorna omvandlas till känslor av tillhörighet till den egna gruppen i samtal och möten om ”de besvärliga”. För stunden blir de gruppens gemensamma fokus.

 


Den sjuka kroppen

Patientens fysiska kropp hamnar också i fokus på olika sätt i de vårdsituationer som beskrivs i avhandlingen. I avsnittet om ”Det mest privata” möter vi inte bara den sjuka, icke-fungerande kroppen utan också den blottade och i viss mån avhumaniserade samt inte minst, avsexualiserade kroppen. Författaren resonerar bland annat kring hur mötet mellan vårdpersonal och patient påverkas av kroppens beskaffenhet och hur synen på patienten som subjekt hänger ihop med kroppen som objekt.

 

I takt med kroppens försämring sker en tilltagande objektifiering av patienten vilket inte sällan yttrar sig i att personal och anhöriga pratar ” över huvudet” på den sjuke. Det talas snarare om än med patienten och han eller hon ”infantiliseras” i på så vis vårdsituationen. I denna process skapas gemenskap och samförstånd mellan vårdpersonal och anhörig. Problem kan dock uppstå i de fall rollerna faller isär. När exempelvis en anhörigs funktion som hustru sammanfaller med rollen som vårdare och ett attribut som skyddshanskar undviks av hustrun i en vårdsituation får detta konsekvenser i form av äckelkänslor hos personalen. Det privata och det offentliga hamnar i obalans och funktionsföremål som handskar och annan skyddsutrustning, blöjor, tvättlappar och tabletter blir aktiva symboler i uppdelningen mellan dessa kategorier.

 

Likaså aktiveras hemmet och rummet i vårdsituationen vilket blir tydligt i Karlssons betraktelse där en sjuk hustru vårdas i sonens tonårsrum. Detta väcker förvirring hos personalen då patienten hamnat på ”fel” plats på grund av sitt kön, sin ålder och sin sjukdom. Ett tonårsrum är inte den ”rätta” platsen för vård av en vuxen. Samtidigt betraktas hemmet, i huvudsak, som den ”bästa” platsen för vård i livets slutskede då det förknippas med trygghet, livskvalitet och positivitet. Men, som författaren återigen visar, är inte heller denna uppfattning helgjuten utan full av paradoxer i praktiken.Etiska dilemman
Avhandlingen är välskriven och engagerande. Med tanke på ämnets känslighet samt det faktum att Eva M Karlsson går in i väldigt intima och privata situationer är förmodligen de etiska ställningstagandena väl avvägda. I avsnittet ”Etik i praktiken” diskuterar hon till exempel ingående hur frivilligheten att delta i en forskningsstudie i vissa fall kan ifrågasättas. Kanske räcker det inte alltid med ett informerat samtycke utan forskaren måste emellanåt själv bedöma om det är rätt att låta en potentiell informant delta. Förändringar och nya omständigheter under studiens gång gör också att etiska överväganden då och då måste omprövas. Hur ska situationer behandlas när det kommer in nya personer från vilka samtycke inte inhämtats? Det är till syvende och sist bara forskaren själv som kan avgöra detta.

De teman Karlsson ställer upp genom disposition och rubriker är både fyndiga och ger en god överblick när det gäller avhandlingens innehåll. Samtidigt kunde hon ha använt Collins teorier och begrepp mer i vissa avsnitt då dessa emellanåt tenderar att sakna teoretisk överbyggnad utöver de diskussioner som görs i kapitlens sammanfattningar. Dessutom skulle kanske situationerna diskuteras mer i förhållande till varandra för att tydliggöra de olika aspekterna på makt som förs fram.

 

Kanske skulle avhandlingen tjänat på att låta en diskursanalys löpa parallellt med Collins teorier eftersom det är texter, tal om patienter, platser och symboler den undersöker.  Dock bör påpekas att Eva M Karlsson visar prov på fältarbete när det görs som bäst. Hennes sätt att fånga detaljer i människors agerande samt beskriva dessa erfarenheter är föredömligt och unikt. De kunskaper avhandlingen bidrar med är dessutom nyttiga, tänkvärda för alla som arbetar inom olika delar av vården. Inte minst har jag själv som forskarstuderande i etnologi läst ”Livet nära döden” med stor behållning.

 

/Helena


En dag ur livet som doktorand06.00 Stiger upp när mobilen spelar en liten trudelutt.

06.05 Släpper in katten, donar runt, häller vatten på mig så jag ska vakna på riktigt, tar fram bröd, går tillbaka till sängen och lägger mig i cirka 5 minuter. Sen på med kläder, frukost (ett halvt glas mjölk, dubbelmacka med skinka och avokado). Rafsar ihop grejerna, fixar mat till Nikki (undulaten) och släpper ut katten.

06.50 Kommer på att det är bra om jag borstar tänderna också och tar ett snortag eftersom det börjar bli bråttom, på med skor och ger mig av till busshållsplatsen.

07.06 Bussen är i tid. Jag också.

07.25 Hoppar av vid Österskans och tar en promenad till stationen. Drygt en halvtimme kvar till tåget ska gå. Fördriver tid i Pressbyrån och bläddrar i några tatueringsmagasin, hittar inget skoj och köper en juice.

07.40 Går in i vänthallen. En alkis ligger och snarkar ljudligt på en bänk. Bra idé tänker jag och lägger mig på en bänk jag också. Snarkar dock inte.

08.00 Kliver på tåget och sätter mig i den tysta kupén. Där är det inte tyst. En tjatig sörmlänning håller låda och två kärringar sitter och viskar (som om inte det hörs... suck!). Snygg kille på andra perrongen för tåget som ska mot Göteborg. Inte fan blir det tyst - byter vagn.

08.20 Kliver av i Laholm och kliver på bussen mot Ängelholm (banarbete mellan Båstad och Ängelholm). Äntligen tyst och lugnt men kan inte läsa på bussen på grund av stor risk för åksjuka. Blundar in en stund till.

08.50 Kliver av på stationen i Ängelholm och nu regnar det. Tåget är försenat drygt 5 minuter. Pratar med en trevlig dam om besväret att ta sig från och till jobb i dessa dagar. Hon berättar att hon sitter på tåg eller väntar på tåg ca 20 av veckans timmar så länge detta banarbete pågår. Känner mig lyckligt lottad som kan välja att jobba hemma. Samtalet övergår till Kreta istället. En mycket trevlig ö att vistas på konstaterar vi.

09.11 Kliver på tåget med destination Kävlinge. Ingen idé att ta upp nån bok nu heller, ska ju snart av igen. Å nej! Den tjatige sörmlänningen är igång igen. Fan också! Hittar öronproppar i fickan och mecklar i dem i öronen. Sörmlänningen hörs ändå. Kollar facebook på mobilen, inget av större intresse där. Kollar mejlen. Inget nytt där heller.

10.15 Hoppar av tåget i Kävlinge och väntar och väntar....

10.35 Sitter nu äntligen på tåget mot Lund. Givetvis är det inte lönt att ta upp nån bok nu heller. Känner mig frusen och börjar tänka att det skulle vara gott med en kaffe latte.

11.00 circa. Kliver av i Lund och styr kosan mot Coffee Break. Inhandlar latte och laxmacka. Mineralvatten ingår, alltsammans för 65 pix. Som hittat... styr vidare mot universitetsbiblioteket för att hämta böckerna jag beställt.

11.20 Inga böcker i facket. Kommer på att jag beställde dem till Wrangelbiblioteket som ligger närmast kontoret och börjar bli småirriterad av hunger och alla påsar och väskor och jox och försöker låta bli att spilla ut kaffet. Hattar iväg till Wrangelbiblioteket.

11.25
Wrangelbiblioteket stängt denna vecka.

11.25+ ?!!!! ...#@*#>?&#!

11.27 Parkerar kassar, jacka etcetera på bänken utanför Kulturanatomen. Rafsar fram ett paket Slim Agenda Menthol (som införskaffades i ett svagt ögonblick under alkoholens inverkan i fredags kväll) ur väskan för nu jäklar måste det varvas ner här. "Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning". Mm, tacka för det, men om jag inte får ett bloss NU! kommer jag att skada mig själv allvarligt - eller någon i min omgivning! Morr!!!

11.35 Lugn och glad marmelad. Dags att gå in. Kommer till och med ihåg koden. Möter kollega, säger hej och dryftar ditt och datt, tar hissen upp till kontoret.

11.38 Konstaterar att här är det tomt och ödsligt. Slår igång datorn och packar upp. Kollar mejlen och min handledare Lars-Eric skriver att han är nöjd med min recension och att han vill ha en artikel till tidskriften RIG i höst. Känns hoppingivande.

11.40 Kollar facebook igen. Besvarar några inlägg. Förfrågan om när jag kommer och våldgästar bekanta i Lindby - Skurup. Kanske nästa helg. Denna blir det Malmö och Möllevångsfestivalen. Lechery spelar på Bodoni, det vill jag inte missa.

11.42 Erinrar mig att jag såg en affisch i stan om att The Poodles spelar på The Corner den 31 och tänker att jag kanske ska titta dit en sväng. Om inte annat för att höra med Jacob var kompisen Per, den kanaljen, blivit av. Saknar mobilladdaren till min gamla mobiltelefon (och nya såna går inte att få tag i) och 1200 spänn som lånades ut i god tro (med viss reservation för det där med god visserligen...) för drygt ett år sen. Saknar i och för sig honom också.

11.45 Funderar på vad jag ska sätta igång med. Recensera Bodies, Bricks and Black Boxes eller börja på artikeln om White Trash-begreppets relevans inom svensk kulturforskning? Jag tar itu med laxmackan.

11.50 circa Får en gris i gåva av Ozzie i spelet Farmville. Rensar bort lite skräppost ur mejlen. Chattar med kompisen Henrik. Fortsatt mejlkorrespondes med handledare angående fältarbete och läskurser.

12.00 Börjar göra nåt vettigt - det vill säga läsa och anteckna.

14.12 Tar en paus och skördar äggplantor i Farmville. Sår vete istället. Tar livet av några vampyrer i Bloodlines.

14.20 Återgår till arbete.

15.30 Börjar få nog, det är ju tre timmars resa hem igen. Konstaterar att jag inte hinner med nästa tåg som går 15.39 det får bli nästa 16.39. Får väl hålla på en stund till då. Dricker juice.

16.00 Konsulterar mejlen en sista gång. Inget nytt under solen. Packar ihop och stänger av.

16.10 Skuttar iväg till stationen. Noterar Jättefunkiorna utanför psykologiska institutionen. Såna skulle jag vilja plantera i trädgården.

16.30 Står och svettas på perrongen, det är kvavt och fötterna känns kokta och jättesvullna i gympadojjor som är alldeles för varma.

16.38
Kliver på tåget med destination Helsingborg. Återigen är det ett jävla väsen och jag vill ha lugn. Tar fram öronpropparna igen och knölar med viss möda in dem i något motsträviga öron. Det blir till min förtjusning något tystare. Blundar. Resten av resan företages under lugn och ro utan större förseningar, proceduren är densamma som i förmiddags med byte till buss i Ängelholm och sedan till tåg i Laholm. Ringer efter hämtning i Halmstad.

19.00 circa Kliver av och väntar in min far för vidare färd mot föräldrahemmet i Gullbrandstorp. Uppdraget att passa deras hus är sen igår slutfört då de återvänt från semestern. Funderar på om jag ska stanna över natt eller åka hem till lägenheten redan ikväll. Väljer det enklaste, att sova över.

19.09 En stressad far anländer.

19.26 Framme i Gullbrandstorp och det är dags för kvällsmat. Det blir diverse blandade rester, för min del pannbiffar och spaghetti - en något underlig kombination.

19.30 Mera datorarbete, redovisning av resultat från min släktforskning. Farsan tar en whiskey medan morsan diskar.

20.15 Kaffe och hallonpaj. Katt tigger grädde.

20.50 cirka
Min far blir upprörd när han inser att möjligheten till ett liv som slottsherre och adelsman i Preussen grusades någon gång på 1700-talet då förfadern Carl Christoph von Waldow's gods i Hammer, Brandenburg blev skövlat och bränt under sjuårskriget, samt att Fredrik den Stores oberättigade misstänksamhet mot Friedrich von der Trenck och alla hans släktingar, bidrog till exproprieringen av de Waldowska tillgångarna.  Högröstad diskussion utbryter.

21.22
Min far lugnar ner sig. Tanken på att han också är ättling i rakt nedstigande led till Vilhelm de Besche (född omkring 1510 i Liége, Belgien och tillhörande vallonsk adel) - Arkitekt hos kurfursten av Köln och furstbiskopen av Liége - tycks bidra.

22.05 Vi lägger ner släktforskningen för dagen. Det blir TV istället. Inget av intresse på dumburken. Glor ändå.

23.30 Gör kväll. Släpper in katten för cirka hundrade gången...

23.45 Tack och godnatt...

23.47 ...släpper ut katten.


/Helena


Malaria Urbana


Malaria Urbana.
Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm runt 1900.
Doktorsavhandling författad av Rebecka Lennartsson.
Brutus Östlings Förlag Symposion, Stockholm/Stehag 2001.

RECENSION


”Hvad är prostitutionen annat än en verklig malaria urbana, som decimerar befolkningen?”

Med detta citat ur tidskriften Sedlighetsvännen från år 1883, inleder Rebecka Lennartsson sin avhandling om den heterosexuella, reglementerade prostitutionen i Stockholm runt sekelskiftet 1800-1900. Det är också härifrån hon hämtat titeln och den utgör en mycket god inramning för de frågeställningar avhandlingen diskuterar nämligen prostitutionen som farsot ― det vill säga, likställd med sjukdom och fara för samhället.

Lennartsson anger att det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera de processer som frambringade den moderna prostitutionen och definierade den som ond och farlig, med följd att de prostituerade kvinnorna avskildes som en separat kategori människor vilken fordrade särskild samhällelig övervakning och kontroll. Hon menar att få grupper har varit mer underordnade, kontrollerade och ringaktade än kvinnorna i den reglementerade prostitutionen och deras frihet att röra sig i stadsrummet kringskars av diverse olika föreskrifter och förordningar.

Genom avhandlingen får vi följa Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter; en av de cirka 7 000 kvinnor som någon gång ställdes inför granskning hos överkonstapeln på besiktningsbyrån i Stockholm. Hon bodde i Stockholm från 1897 — året för den stora huvudstadsutställningen — och fram till 1906 då hon dog i lungsot på försörjningsinrättningen Grubbens gärde. Däremellan glimtar hennes liv fram ur byråanteckningarnas rutinmässiga noteringar. Det är som Lennartsson skriver ”en sorgesam historia, en enformig räcka av varningar, kurhusvistelser, räddningshem, straffarbeten och tvångsinhämtningar” (33). Så präglades vardagen för en byråskriven prostituerad i sekelskiftets Stockholm på grund av det regelsystem som infördes 1859 i syftet att minska spridningen av veneriska sjukdomar och hålla kontroll över skörlevnad. Minst två gånger i veckan skulle de kvinnor som ansågs tillhöra de prostituerades skara, infinna sig för gynekologisk undersökning på besiktningsbyrån. Blev de inte friskförklarade väntade kurhus och tvångsvård. Anna Johannesdotters öde var på intet sätt unikt för tiden, men till skillnad från många andra i hennes situation lämnade hon ett antal dagboksblad efter sig som hittades vid hennes dödsbädd. Dessa publicerades sedermera under rubriken ”Den undre världen – en lifshistoria” och det är denna idé om prostitutionen som en undre värld i staden som Rebecka Lennartsson vill kartlägga.

Stadens farsot
Den framväxande moderna staden utgör den ram som medverkar till att forma prostitutionsbegreppet, inte minst med tanke på de nya resonemang om hygien och renlighet, luft, ljus och rymd som låg i tiden. Allt smutsigt och fult skulle gömmas undan. Genom diverse språkliga metaforer likställdes könshandel och de prostituerade kvinnorna med kloaker och avlopp. Lennartsson skriver:

”På samma sätt som ett effektivt cirkulationssystem av avloppstrummor och rörledningar befriade gator och torg från föroreningar, skulle kvinnan i prostitutionen fungera som ett dränage för manliga begär och som en uppsamlare av veneriska sjukdomar. Liksom hanteringen av slakteriavfall, döda kroppar och exkrementer måste ske under hygieniska och kontrollerade former, krävde även prostitutionen övervakning för att inte bli en smitthärd” (58).

Prostitutionen sågs alltså, i huvudsak, som en social nödvändighet; en hygienisk apparat och lösningen på de eventuella hot en otillfredsställd manlig könsdrift skulle kunna uppresa. Samtidigt utmålades ”den undre världen” — den prostituerade kvinnans symboliska hemvist — som en hotfull, exotisk och skrämmande plats, farofylld och sjukdomsalstrande med ett språkbruk som refererade till djungler och okultiverad träskmark. Hotet mot det moderna, civiliserade stadslandskapet och en borgerlig livsstil utgjordes av prostitutionen ― denna stadens patologi ― vildheten i det kultiverade landskapet och rötan under den polerade ytan.

”Den prostituerade kvinnan förknippades med egenskaper ur ett ociviliserat förflutet som man strävat efter att rensa bort: smutsen, det djuriska råa, vagabonderi och oordning. Hon representerade en rest ur ett dunkelt förflutet eller en lägre art på utvecklingens stege, motsvarande den mörka sidan av naturen” (263).

Ambitionen att analysera de processer som genererade synen på prostitutionen som en urban farsot har i avhandlingen kombinerats med en vilja att lyfta fram människan bakom de stereotypa representationerna och därmed skapa utrymme åt andra röster för att påvisa maktens ”relationella karaktär” (16), skriver Lennartsson. Vilka möjligheter och strategier fanns till exempel för de utpekade kvinnorna att hantera en tillskriven, stigmatiserande identitet? En uttalad målsättning med avhandlingen har enligt författaren också varit att försöka undvika perspektiv som utmynnar i konspiratoriska eller generaliserande förtrycksteorier eller någon form av relativistisk inställning som inte tar hänsyn till faktiska ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Teoretiska verktyg
I de inledande kapitlen går hon igenom de tre perspektiv som haft störst genomslag i prostitutionsforskningen under historiens gång. Hon tar upp det funktionalistiska, det feministiska samt det relativistiska och riktar kritik mot samtliga eftersom de inte genomlysande problematiserar den manliga sexualiteten. Istället tar Lennartson sin teoretiska ansats i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där fokus förskjuts från kvinnorna och frågeställningar kring varför vissa blir prostituerade ”till de företeelser och faktorer som ger upphov till deras kategori” (24) placerat i sitt historiska sammanhang och i relation till andra utsagor. Begreppet prostitution är kulturellt konstruerat, menar Rebecka Lennartsson. Som begrepp och kategori existerar den inte innan någon talar om den i sådana termer.

Som grundläggande teoretiskt verktyg använder hon Michel Foucaults teser om makt som presenteras i första bandet av Sexualitetens historia (1980). Han hävdar att makten bara existerar i sin utövning och kan inte ägas av någon individ eller grupp. Den kan inte separeras från mellanmänskliga relationer, utan snarare ligger den immanent i dem som en undflyende, föränderlig struktur vilken ständigt byter skepnad. Liksom Foucault, menar Lennartsson att ingen till fullo kan kontrollera vare sig maktspelen eller de konsekvenser maktutövningen får, därför kan makten inte heller förklaras genom de syften som utmålas eller upphovsmännens intentioner. Istället bör analysens fokus riktas mot de resultat och effekter maktutövningen ger upphov till. Härigenom blir makten inte uteslutande repressiv utan innehåller också produktiva egenskaper i form av motstånd. Lennartsson förklarar att hon inte är ute efter att formulera någon generell teori om förtryck, istället vill hon ”analysera de ögonblick då motmakt uppstår” (23). Hon menar att denna syn på makt ger möjlighet till betydelseförskjutningar, förändring och omkastning av de maktförhållanden som råder.

Metod och material
Genom begrepp som diskurs och genealogi leder Lennartsson oss vidare i avhandlingen. Diskurs beskrivs och tydliggörs i form av en uppsättning regler som bestämmer och sätter gränser för vem som får yttra sig, vad som får sägas och när inom en specifik kontext. Också här använder författaren uteslutande Foucault och hans arkeologiska metod för att beskriva hur diskurserna möjliggjordes och användes av olika aktörer och institutioner inom det aktuella fältet, samt de objekt ― i detta fall de prostituerade ― som institutionerna producerar fakta om i olika typer av material och utsagor. Med dagens förståelse av kön, sexualitet och kommersialism vill Lennartsson försöka spåra upprinnelsen till det moderna prostitutionsbegreppet. Hon menar att den genealogiska metoden skapar utrymme för erfarenheter och kunskaper som inte kommer till uttryck i offentliga dokument. Genom den genealogiska metoden, som fordrar ”ett brett och spretigt” (28) material, levandegörs de prostituerade kvinnorna som hon menar utgör de ”tystade subjekten” i diskursen.

Materialomfånget består av vetenskapligt producerade verk, en statlig utredning om könssjukdomars spridning och läkaren Anders Lindblads intervjuer med kvinnor på ett kurhus samt besiktningsbyråns bevarade handlingar som stamrullor, dagrapportböcker, brevkorrespondens och register. Hon har också använt olika skrifter och pamfletter samt en rad samtida Stockholmstidningar och tidskrifter, skönlitteratur, brev och memoarer för att skapa en förståelseram och historisk kontext runt talet om prostitutionen. Vidare utgörs materialet av förhörsutskrifter, fängelserapporter och sjukjournaler. Det samlade underlaget för avhandlingen omfattar tiden från cirka 1870 till 1910.

Disposition - Ideal och teori
Rebecka Lennartsson har delat in avhandlingen i tre delar där den första som hon kallar Nyordning främst analyserar idealen och teorin. Här behandlas ”den reglementerade prostitutionens juridiska, polisiära och hygieniska aspekter” (42). Vi får möta den prostituerade kvinnan i ”samhällets tjänst” där hon fyller olika funktioner som ”lustutlöserska”, ”njutningsmedel” och ”hygienisk latrin”, paria och syndabock för diverse mänskliga laster men också som representant för stadens ”Andra”. När prostitutionen framträder i det moderna stadsrummet genom nya geografiska premisser uppfattas den som ett problem. Den oönskade synligheten, förklarar Lennartsson utifrån Zygmunt Baumans teori om kognitiv rumsbildning, möjliggjordes genom rörligheten via de nya vägnäten, esplanaderna, parkerna, mellan och i de offentliga inrättningarna och huskomplexen. De markerade inte bara en tydligare segregering och funktionsuppdelning av stadens olika rum, utan stakade också ut tydligare gränser mellan olika klasser, manligt/kvinnligt, privat och offentligt. I skärningspunkterna mellan det nya och det gamla framträdde det fula, omoderna och smutsiga med icke önskvärd klarhet. Så kom fokus att förskjutas från oron över syfilissmitta till de prostituerade kvinnorna; hur de uppträdde, såg ut, deras kroppar, rörelser och blickar. Reglementeringen blev ett viktigt instrument för disciplinering, övervakning och kontroll av kvinnornas synlighet i stadsrummet.

Syndens Geografi
I den andra delen, Oordning, får vi stifta bekantskap med den ”syndens geografi” som framträder i myndigheternas försök att kartlägga osedligheten via ”förteckningar över bordeller, partihotell och bostäder för prostituerade” (141). Kunskaper om denna geografi skymtar också fram i brev från allmänheten med lägesbeskrivningar och folkliga benämningar på olika platser. Dessa dokument, menar Lennartsson, visar i hög grad den bemyndigade maktens begränsningar och hur ofta den kommer till korta. Praktiken stämde sällan med de uppmålade visionerna. Istället kan den samlade bilden ses som en provkarta över diverse borgerliga rädslor där föreställningarna om den ”fallna kvinnan” i rännstenen och lockelserna från stadens och samhällets skuggsida ingår. Dessa lockelser ansågs utgöra ett hot mot den ideala borgerliga tillvaron vilket framskymtar inte minst genom diverse upprörda känslor och aggressiva utfall mot den prostituerade kvinnans närvaro i det offentliga rummet. Kapitlet genomsyras av ett tydligt motmaktstema där Anna Johannesdotters och de andra kvinnornas erfarenheter och taktiker för att skapa handlingsutrymme analyseras. Motvärnsstrategierna tog sig ibland uttryck som fysiskt motstånd men också som vädjanden eller att helt enkelt hålla sig gömd. Det förekom även medvetna provokationer mot borgerliga konventioner och normer för offentligt uppträdande. Kvinnorna tog med sitt kroppsspråk, sin klädsel, sina blickar och kommentarer plats i stadsrummet vilket gjorde deras yrke synligt till allmän varnagel och påminnelse om den eftersträvade ”ordning som aldrig infann sig, en markör för ett sönderfallande samhälle” (204). 

Den panoptiska blicken
I avhandlingens tredje del, kallad Uppordning, analyserar Rebecka Lennartsson de vid tiden för 1800-talets slut, rådande uppfattningarna om den kvinnliga sexualitetens natur samt tre förklaringsmodeller som behandlar föreställda anledningar till kvinnors skörlevnad. Här har hon valt att beskriva diskurserna som tre olika ”blickar” vilka utgörs av den religiösa blicken vilken artikulerades i tidningen Sedlighetsvännen och som Anna Johannesdotter själv gav uttryck för i sina dagboksanteckningar. Denna blick präglades av stränga fördömanden mot synd och förfall jämsides med den blida blickens omsorg och medkänsla, inte minst för den ångerfulla och botfärdiga. Kvinnan ansågs vara belastad med en inneboende eftergivenhet och lättleddhet som i hög grad bidrog till hennes fall. Diskursens budskap var dock entydigt;

”Prostitutionskarriären var kort och grym, en bred och slipprig väg kantad av outsägliga lidanden som bara kunde sluta i undergång och alltför tidig död” (219).

Den analyserande blicken hör, enligt författaren, hemma hos socialvetenskapen. Utifrån ett intervjumaterial som omfattade 800 smittade kvinnor på kurhus ― utfört av läkaren Anders Lindblad som också analyserade materialet ― fastställs orsakerna till prostitutionsrekryteringen. Han menade att den kvinnliga fåfängan hos vissa individer ur de lägre klasserna tagit sig abnorma proportioner och dessa kvinnor ”hade fallit till följd av ohämmad njutningslystnad. De var fåfängans furirer, arbetsskygga och begivna på rusdrycker, smycken och kläder” (232), skriver Lennartsson. Hon konstaterar att de sociala vetenskaperna skulle kunnat bidra till en komplexare och mer mångsidig bild än andra diskurser då underlaget delvis byggde på kvinnornas egna utsagor, ändå tenderar de att inordnas under rådande normer. De intervjuade kvinnorna ansågs otillförlitliga, lögnaktiga och enfaldiga. Därmed kunde vetenskapsmannen tillåta sig friheten att tolka svaren efter eget huvud.

Den penetrerande blicken tillhörde den läkarkår som hade till uppgift att undersöka och sortera ut de kvinnor som smittats med könsjukdomar. Rebecka Lennartsson beskriver dessa gynekologiska besiktningar utifrån Foucaults begrepp ”examen”, som en ritualiserad styrkedemonstration från samhällets sida. Efter skärskådan skulle straff utmätas ― en kurhusvistelse för den smittade, eller belöning för den friskförklarade i form av den relativa friheten fram till nästa byråbesök. Hon menar att besiktningen fungerade inte bara som en effektiv apparat för social hygien, utan också som näpst för kvinnor som överskred de normativa gränserna för sitt eget kön. Kvinnorna förblev i lasten, men genom reglementeringen skulle de åtminstone hållas rena, medgörliga och lämpligt ångerfulla.

Makt och kunskap
Avslutningsvis för Lennartsson ett resonemang om prostitutionen i förhållande till maktens kunskapsproducerande karaktär utifrån Foucaults tolkning av makten som ett konstituerande förlopp. Maktapparaten, menar hon, producerade kunskap om prostitutionen och de prostituerade genom att definiera begreppen och avgränsa gruppen. Hon skriver:

”Den moderna prostitutionen kan sägas vara resultatet av en uppsättning lagar, förordningar och praktiker och en omfattande kunskapsproduktion kring könshandeln och dess kvinnliga part som formulerades med den moderna stadens framväxt under årtiondena runt sekelskiftet 1900. Enligt min mening är prostitutionen således en högst modern företeelse. Den är ingen rest av ett ociviliserat förflutet, ingen barbarisk tradition vi bär med oss från ett avlägset förr. Tvärtom är den en produkt av en mängd faktorer, somliga visserligen med mycket djupa rötter i historien, andra emanerade ur den sociala och kulturella miljö som den moderna staden skapade grogrund för” (269).

Malaria Urbana är en väl genomarbetad och gediget utförd avhandling som tillför ny kunskap om staden som fält och prostitutionens villkor i slutet av 1800- och början på 1900-talet. Dispositionen är väl utförd liksom valet av material, teori och metod. Ändå saknar jag till viss del en bredare diskussion om hegemoni och diskursbegreppet. Att bara använda Foucault i analyser som penetrerar maktens relationella och klassmässiga karaktär ter sig för mig något fattigt då även postmarxister som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (se även György Lukács eller Imre Lakatós) kan ge ett vidgat perspektiv på olika fält som projektionsytor, intressekonflikter och motståndstaktiker. Särskilt begreppet hegemoni tenderar att användas tämligen oproblematiserat och oreflekterat i humanistisk forskning som om det vore självskrivet vad som avses, så även här. Vems definition av begreppet är det som avses? Är det Bourdieus, Gramscis eller någon annans?

Jag saknar också en djupare diskussion om motståndets konsekvenser för de kvinnor som stretade emot reglementeringen och satte sig upp mot ordningsmakten. Rebecka Lennartsson konstaterar visserligen att Anna Johannesdotter och andra prostituerade ”rubbade ordningen, skapade oro och inverkade på de dominerande diskurserna” (149) men upptäckta ordningsbrott var inte sällan dyrköpta, tillfälliga triumfer som fick svåra följder i form av hårdare bestraffning och än strängare övervakning. Kanske kunde en tydligare diskussion om klass och hegemoni ge en klarare bild av det strukturella tvång som innebar att den byråskrivna kvinnans oupphörliga övertramp mot de fastställda reglerna i förlängningen sällan ledde till något annat än mer elände och mindre frihet för henne själv. Vidare saknar jag en del referenser till annan etnologisk forskning som berör såväl staden som, sexualitet, makt och myndighetsutövning. Jag hade också gärna läst ett fylligare källkritiskt resonemang kring den omarbetade utgåvan av Anna Johannesdotters dagboksanteckningar då dessa inte bearbetats i originalform. Dessutom spelar Johannesdotter och hennes levnadsberättelse som prostituerad en mindre roll i avhandlingen än vad undertiteln antyder.

Omdöme
Till sist vill jag framhålla att Malaria Urbana är njutbar och engagerande läsning inte bara på grund av dess utomordentliga upplägg och metodologiska stringens, den är också ett språkmässigt föredöme och håller högt läsvärde även utanför akademiska sammanhang. Jag rekommenderar att läsa den.

/Helena Larsson

Recension och seminarium i Varberg

Konstigt nog gick det bra att recensera en avhandling som inte finns. Uppgiften löstes utan alltför stor vånda. Inte minst hade vi två ytterst trevliga seminariedagar på Varbergs Fästning med doktorandgruppen. Delade cell med Beate från Södertörn och stämningen oss emellan kan nog beskrivas som munter. Jag ser fram emot fler sammankomster. =)

Nästa gång bär det av till Göteborg i september och då är det examination och avslutning. Tills dess ska det produceras fyra recensioner och ett examinationspaper. Undrar hur jag ska hinna med mitt eget avhandlingsprojekt... Under sommaren ska jag genomföra ett mindre fältarbete dessutom. Ett upplägg för detta ska funderas ut.

Hmm... det får jag ta tag i nästa vecka.

Soliga hälsningar!
Helena

Äntligen!

Har jag fått min tjänst som doktorand på etnologen i Lund.
Väntar ihärdigt på att min arbetsplats ska bli klar med dator och telefon. Just nu ser det väldigt ödsligt och oinspirerande ut på rummet...

Startade min anställning 1 maj och läser en forskarkurs med fokus på avhandlingen som genre och metod. Åtta relativt nya avhandlingar ska läsas och recenseras inklusive den egna som ännu inte existerar... (hjälp!)

Fortsättning följer... =)


De aktuella avhandlingarna:

Den förtrollade zonen - Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan
Lotten Gustafsson, 2006.

Berättade liv, berättat Polen - En etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle
Katarzyna Wolanik Boström, 2005.

Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål
Erik Ottoson, 2008.

Att leva som utbränd - en etnologisk studie av långtidssjukskrivna

Mia-Marie Hammarlin, 2008.

Bodies, bricks & black boxes - Power practices in city conversion

Joakim Forsemalm, 2007.

Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede
Eva Karlsson, 2008.

Malaria Urbana. Om barnflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockhlm kring 1900
Rebecka Lennartsson, 2002.

Är du finsk eller–? en etnologisk studie om att växa upp och leva med finsk bakgrund i Sverige
Marja Ågren, 2006.

RSS 2.0